0800 25 760 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Ambius Betalingsvoorwaarden

HUUR-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

  1. De klant heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Ambius NV en gaat hiermee akkoord.
  2. De verhuurde goederen blijven steeds eigendom van Ambius NV. Ingeval van verkoop van goederen door Ambius NV aan de klant, blijven de goederen eigendom van Ambius NV tot op het ogenblik dat de volledige prijs en de eventueel verschuldigde interesten en kosten aan Ambius NV betaald zijn.
  3. Elk klacht dient schriftelijk door de klant bij Ambius NV ingediend te worden binnen de 24 uur na levering. Alle facturen moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk door de klant worden geprotesteerd.
  4. De klant draagt het risico en de aansprakelijkheid voor de verhuurde goederen vanaf het ogenblik van de levering tot het ogenblik van de terugname ervan door Ambius NV, met name voor eventuele verdwijning, diefstal en beschadiging. Elke laattijdige teruggave aan Ambius NV zal een bijkomende facturatie aan de klant tot gevolg hebben.
  5. Alle facturen van Ambius NV zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag (exclusief BTW) aan Ambius NV verschuldigd zijn, met een minimum van 50 EUR. Tevens zal de klant in dit geval een conventionele interest van 1% per maand aan Ambius NV verschuldigd zijn, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Indien de klant zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt, behoudt Ambius NV zich het recht voor om de verhuurde goederen terug te nemen, of de overeenkomst te schorsen of van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden.

GESCHILLEN

  1. Belgisch recht is van toepassing. Voor de Nederlandstalige overeenkomsten zijn in geval van een geschil tussen partijen enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Voor de Franstalige overeenkomsten zijn in geval van een geschil tussen partijen enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Meer informatie en inspiratie

Opzoek naar inspiratie? Bekijk één van onze projecten en/of cases bij bestaande klanten!

Meer weten over Ambius?